Časopis studenata odgojnih i obrazovnih znanosti Foo2rama

O nama

Časopis pokreće Udruga studenata odgojnih i obrazovnih znanosti Futuri Magistri na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, dislociranome studiju u Slavonskom Brodu. Cilj je ovoga projekta, koji sufinancira Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, povezati studente učiteljskih, predškolskih i srodnih studija u kritičkome promišljanju o odgojno-obrazovnome sustavu; ujedno ih potaknuti na samostalno istraživanje i pisanje radova i članaka s područja odgoja i obrazovanja te srodnih znanosti. Time se nastoje unaprijediti visokoškolske djelatnosti studenata.

Kontakt

UPUTE AUTORIMA
    Časopis za odgojne i obrazovne znanosti Foo2rama
      Opis Časopis za odgojne i obrazovne znanosti Foo2rama  je publikacija čiji je izdavač Udruga studenata odgojnih i obrazovnih znanosti Futuri Magistri, a partner je Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Izlazi jednom godišnje u prosincu i objavljuje radove koji doprinose razvoju odgojnih i obrazovnih znanosti. Tisak sufinancira Studentski zbor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Radovi se mogu temeljiti na kvantitativnim i kvalitativnim istraživanjima te pregledu teorijskih spoznaja i literature. Primaju se isključivo radovi koji nisu prethodno poslani u recenzentski postupak niti objavljeni. Vrste radova Časopis objavljuje recenzirane radove i prikaze. Radovi podliježu postupku dvostruke slijepe recenzije koju provode domaći recenzenti. U okviru postupka stručnog recenziranja, radovi objavljeni u časopisu svrstavaju se u jednu od sljedećih kategorija: izvorni znanstveni radovi, prethodna priopćenja, pregledni te stručni radovi. Radovi moraju biti na hrvatskom jeziku, a sažetci te ključne riječi moraju biti i na hrvatskom i na engleskom jeziku. Izvorni znanstveni rad (original scientific article) sadrži neobjavljene rezultate izvornih teorijskih ili praktičnih istraživanja koje je autor naveo tako da se mogu provjeriti njihova točnost i točnost analiza. Prethodno priopćenje (preliminary communication) sadrži građu ili podatke koji zahtijevaju brzo objavljivanje ili dijelove većeg istraživanja. Pregledni je rad (review article) kritički i analitički pregled nekog područja istraživanja ili jednog njegova dijela. U članku treba biti vidljiv autorov doprinos proučavanju odabrane problematike, a citirana literatura treba biti cjelovita. Stručni rad (professional article) uvodi u problematiku struke bez nastojanja da bude rezultat znanstvenoga istraživanja. Prijava radova Prijavljeni radovi ne bi smjeli biti ranije objavljeni, niti predani na razmatranje za objavljivanje negdje drugdje. Radovi moraju biti na hrvatskom jeziku i u skladu s uputama autorima i uputama za navođenje izvora i literature. Radovi se dostavljaju u elektroničkom obliku na elektroničku adresu foo2rama.fm@gmail.com . Autori mogu slati radove tijekom cijele godine, a za godišnji broj uzimaju se radovi poslani do 15. rujna tekuće godine. Autorska prava Autori čiji se rad objavljuje u časopisu Foo2rama automatski prenose svoja autorska prava na časopis, koji pridržava ta prava za sve radove koji su u njemu objavljeni. Rukopisi se ne vraćaju. Etička načela Etička načela za časopis Foo2rama temelje se na smjernicama za najbolju praksu za urednike časopisa Udruge za etiku objavljivanja (COPE – Comittee on Publication Ethics). Uredništvo se obvezuje na poštivanje ovih međunarodno prihvaćenih načela. Etička načela obvezujuća su za uredništvo, recenzente i autore. Uredništvo Glavni urednik donosi konačnu odluku o prihvaćanju rada za objavljivanje. Kriterij za objavljivanje rada kvaliteta je rada i znanstveni doprinos bez obzira na rasu, spol, nacionalnost, vjeru ili političko uvjerenje autora. Uredništvo ne smije otkrivati informacije o prijavi rada, niti ih koristiti u neke druge svrhe. Autori Svi autori jednog rada trebaju znanstveno doprinijeti istraživanju, što se odnosi na pisanje rada. Prilikom prijavljivanja rada, podrazumijeva se da su svi autori suglasni da se rad objavi, kao i odgovorne osobe na ustanovi u kojoj je rad obavljen. Izdavač neće biti pravno odgovoran u slučaju žalbi i prigovora glede navedenoga. Recenzenti Prijave podliježu dvostrukoj slijepoj recenziji u kojoj identiteti autora i recenzenta nisu otkriveni. Recenzenti mogu odbiti zahtjev o recenziji, ukoliko im nedostaje dovoljno stručnosti za navedeno područje ili ako ne mogu dovršiti recenziju unutar šest tjedana. Recenzenti trebaju obavijestiti urednika o mogućem sukobu interesa ili nepravilnostima vezanima za rad koji je na recenziji. Svaki rad koji je primljen na recenziju treba biti tretiran kao povjerljivi dokument. Opće smjernice za autore Svi radovi moraju sadržavati bitne elemente kao što su: sažetak, ključne riječi, uvod, pregled dosadašnjih istraživanja (teorijski okvir), metodologija, rezultati, rasprava, zaključak. Takva se struktura preporučuje za znanstvene članke u kategoriji izvornih članaka, prethodnih priopćenja i preglednih radova. Svaki rad treba sadržavati sažetak od najviše 250 riječi te tri do pet ključnih riječi. Treba koristiti font Times New Roman veličine 12, a prored treba biti 1,5. Tablice i grafikone potrebno je numerirati i dati im nazive. Podnaslovi veličine 12, bold, lijevo poravnanje. U cijelome radu bez razmaka između odlomaka, novi podnaslov treba odmaknuti za jedan redak. Margine stranica (lijevu, desnu, gornju i donju) treba postaviti na 25 mm. Tekst treba imati obostrano poravnanje. Rad bi trebao imati najmanje šest, a najviše dvadeset i šest kartica teksta (iznimno i više). Prikazi knjiga mogu imati manje od šest kartica teksta. U gornjem lijevom uglu rada, svi autori trebaju navesti ime i prezime, ustanovu i elektroničku adresu (e-mail). Popis bibliografskih jedinica treba biti u skladu s Hrvatskim pravopisom Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (http://pravopis.hr/pravilo/ bibliografske-jedinice/87/). Navođenje u tekstu: (prezime godina: broj stranice), (prezime, prezime i prezime godina) ili (prezime i dr. godina: broj stranice). Uredništvo zadržava pravo uvesti neophodne tehničke i slične promjene na radovima. Radovi koji nisu napisani u skladu s uputama neće se uzeti u obzir za objavljivanje. Uredništvo Foo2rame